Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens:
oh my soul
Bekkerweg 123
6417BV Heerlen

Tel: +31610089874

Website: www.ohmysoul.nl
Email: hoi@ohmysoul.nl
KVK: 14095344
Vestigingsnr. 000006143113
BTW: NL001812666B24

Artikel 1. Definities 

 1. Oh my soul: Oh my soul, gevestigd te Heerlen als eenmanszaak onder KvK nr. 14095344
 2. Koper: degene met wie Oh my soul een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen:Oh my soul en consument samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als natuurlijk persoon handelt. 

   

  Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Oh my soul. 
  2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
  3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de consument of van derden uitdrukkelijk uit. 

  Artikel 3. Prijzen 

  1. Alle prijzen die Oh my soul hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders – schriftelijk – overeengekomen door partijen. 
  2. Alle prijzen die Oh my soul hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Oh my soul te allen tijde wijzigen. 
  3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Oh my soul niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
  4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
  5. Oh my soul heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
  6. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Oh my soul (schriftelijk) op te zeggen indien voornoemde partij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

  Artikel 4. Betalingen en betalingstermijn 

  1. Oh my soul mag bij het aangaan van de overeenkomst door online dan wel per vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, verwachten dat de betaling uiterlijk binnen acht (7) dagen na factuur of opdrachtdatum wordt voldaan. 
  2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de consument het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Oh my soul de consument een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
  3. Oh my soul behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

  Artikel 5. Gevolgen niet tijdig betalen 

  1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Oh my soul gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
  2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Oh my soul. 
  3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
  4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Oh my soul zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
  5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Oh my soul op de klant onmiddellijk opeisbaar.
  6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Oh my soul, dan is de klant nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Oh my soul te betalen.

  Artikel 6. Recht van reclame 

  1. Zodra de klant in verzuim is, is Oh my soul gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 
  2. Oh my soul roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. 
  3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Oh my soul, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
  4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant. 

   Artikel 7. Opschortingsrecht 

   Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

   Artikel 8. Retentierecht

   1. Oh my soul kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Oh my soul heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
   2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Oh my soul. 
   3. Oh my soul is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

   Artikel 9. Verrekening

   Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Oh my soul te verrekenen met een vordering op Oh my soul. 

   Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

   1. Oh my soul blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Oh my soul op grond van wat voor met Oh my soul gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 
   2. Tot de betalingsverplichting geheel is voldaan kan Oh my soul zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugvorderen. 
   3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden, of anderszins bezwaren.
   4. Indien Oh my soul een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Oh my soul het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

   Artikel 11. Levering

   1. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
   2. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Oh my soul het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
   3. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Oh my soul kan tegenwerpen.

   Artikel 12. Levertijd 

   1. De door Oh my soul opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
   2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Oh my soul. 
   3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Oh my soul niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

   Artikel 13. Feitelijke levering 

   De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 

   Artikel 14. Transportkosten 

   Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

   Artikel 15. Verpakking en verzending

   1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Oh my soul niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 
   2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Oh my soul, bij gebreke waarvan Oh my soul niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

   Artikel 16. Bewaring 

   1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 
   2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. 

   Artikel 17. Garantie 

   1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Oh my soul enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 
   2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
   3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 
   4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van derden die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

   Artikel 18. Ruilen 

   1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

   - Ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur.

   - Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs) kaartjes.

   -Het product is niet gebruikt.

   1. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild. 

   Artikel 19. Uitvoering van de overeenkomst 

   1. Oh my soul voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
   2. Oh my soul heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 
   3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
   4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Oh my soul tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
   5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Oh my soul tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

   Artikel 20. Informatieverstrekking door de klant 

   1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Oh my soul. 
   2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
   3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Oh my soul de betreffende bescheiden. 
   4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Oh my soul redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

   Artikel 21. Duur van de overeenkomst

   1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
   2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Oh my soul schriftelijk in gebreke stellen. 

   Artikel 22. Intellectueel eigendom 

   1. Oh my soul behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
   2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oh my soul (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken. 

   Artikel 23. Geheimhouding 

   1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Oh my soul ontvangt geheim. 
   2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Oh my soul waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Oh my soul schade kan berokkenen.
   3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
   4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: 

   - Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant 

   - Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

   1. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan. 

   Artikel 24. Boetebeding 

   1. Indien de consument het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete. 

   - is de andere partij een natuurlijk persoon dan bedraagt deze boete € 1.000,-
   - is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000,- 

   1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

   Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

   Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Oh my soul waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

   Artikel 25. Vrijwaring 

   De klant vrijwaart Oh my soul tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Oh my soul geleverde producten en/of diensten. 

   Artikel 26. Klachten 

   1. De klant dient een door Oh my soul geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
   2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Oh my soul daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. Dit kan telefonisch of middels e-mail via hoi@ohmysoul.nl
   3. Consumenten dienen Oh my soul uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 
   4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Oh my soul in staat is hierop adequaat te reageren. 
   5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 
   6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Oh my soul gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

   Artikel 27. Ingebrekestelling 

   1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Oh my soul. 
   2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Oh my soul ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

   Artikel 28. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

   Als Oh my soul een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Oh my soul verschuldigd zijn.

   Artikel 29. Aansprakelijkheid Oh my soul 

   1. Oh my soul is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
   2. Indien Oh my soul aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 
   3. Oh my soul is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 
   4. Indien Oh my soul aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
   5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

   Artikel 30. Vervaltermijn 

   Elk recht van de klant op schadevergoeding van Oh my soul vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

   Artikel 31. Recht op ontbinding

   1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Oh my soul toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
   2. Is de nakoming van de verplichtingen door Oh my soul niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Oh my soul in verzuim is. 
   3. Oh my soul heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Oh my soul kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

   Artikel 32. Overmacht 

   1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Oh my soul in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Oh my soul kan worden toegerekend in een van de wil van Oh my soul onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Oh my soul kan worden verlangd. 
   2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
   3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Oh my soul 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Oh my soul er weer aan kan voldoen. 
   4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
   5. Oh my soul is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet. 

   Artikel 33. Wijziging van de overeenkomst 

   Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

   Artikel 34. Wijziging algemene voorwaarden 

   1. Oh my soul is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
   2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
   3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Oh my soul zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 
   4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

   Artikel 35. Overgang van rechten 

   1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Oh my soul. 
   2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

   Artikel 36. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

   1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
   2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Oh my soul bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

   Artikel 37. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

   1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

    De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Oh my soul is gevestigd/ praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

    

   Opgesteld op 19 november 2022.